Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ
    
       ชอบอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำ บริเวณที่มีพืชและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ชอบหากินอยู่ตามลำพังตัวเดียว อาจพบแม่อยู่กับลูก มีสายตาสั้น จมูกดมกลิ่นได้ดี หูสามารถฟังเสียงได้ดีมาก มีนอเดียวตัวผู้สูงประมาณ 185 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.2 ตัน ตัวเมียสูงประมาณ 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.7 ตันมีความว่องไว ปราดเปรียวใน ตอนกลางคืน ชอบลงแช่ในสระน้ำ

แรดใหญ่นอเดียว