Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
     เต่าบัว (เต่าวัด)
เป็นเต่าขนาดใหญ่สีสันรูปร่าง กระดองเปลี่ยนไปตามอายุ ตัวโตเต็มวัยกระดองมีสีดำ หัวสีเหลือง บางทีเรียกเต่าบึงหัวเหลือง อาศัยอยู่ในน้ำจือค่อนข้างนิ่งทั่วประเทศ มีขนาด 50 ซ.ม. /12 ก.ก.

เต่าบัว (เต่าวัด)