Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
     ปลาหมอมาลาวี สีน้ำเงิน เป็นปลาในตระกูล Cichilds ตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจาก สีน้ำเงินอัน สดใสคล้ายปลาทะเล

ปลาหมอมาลาวี สีน้ำเงิน