Make your own free website on Tripod.com

ศูนย์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น
       เป็นสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจอยู่ทางทิศเหนือของเรือนเพาะชำ
เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นผู้สมทบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีศาลาหลังคาทรงญี่ปุ่น
จำนวน ๒ หลัง สำหรับนั่งพักผ่อน มีสวนหย่อม สนามหญ้า แปลงต้นไม้สวยงาม