Make your own free website on Tripod.com
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
สวนสัตว์
สวนพฤกษา
สถานที่จัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์เมืองนคร
กิจกรรมงานต่างๆ
ผู้จัดทำ

 

 


ประวัติความเป็นมา
       
 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นจากความคิดเห็นของผู้ที่รัก ที่รักในเมืองนครหลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายสมนึกเกตุชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ตลอดจนถึงนักวิชาการ ผู้หลงไหลในความหลากหลายแห่งวัฒนธรรมเมืองนครซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้มีมติ
ร่วมกันว่าต้องการที่จะจัดสร้างสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองนคร ให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าแก่บุคคลที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวและลูกหลานชาวนคร
        
เหตุนี้เทศบาลนครศรีธรรมราชจึงได้ทำการปรับปรุงอาคารวีรไทยในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองที่ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติชุมชนเมืองที่มีความ
เป็นมาอันยาวนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมุ่งหวัง
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนครประกอบกับเพื่อเป็น
การพื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตที่เคยค้าขายกับเมืองนครไม่ว่าจะเป็นจีน
อินเดียศรีลังกาโปรตุเกสและญี่ปุ่นทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเทียวได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสินทร์จำนวน 4,878,405.53 ล้านบาโดยได้เปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2546

ลักษณะของพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
       
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศเมืองนคร ประวัติบุคคลสำคัญ เรื่องราวสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมืองท่าโบราณ ประวัติเมืองนคร ชื่อเมืองนครศรีธรรมราชสถานที่ท่องเทียวของเมืองนครศรีธรรมราช และภารกิจ
สำคัญของเทศบาลนครศรีธรรมราช

           ชั้นที่ 1 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชโดยสังเขป ซึ่งประกอบด้วยภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศของเมืองนครประวัติบุคคลสำคัญ เรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมืองท่าโบราณ ประวัติ มืองนครซื่อเมืองนครศรีธรรมราชสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราช
และภาระกิจสำคัญของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด

           ชั้นที่ 2 นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและประเพณี ประกอบด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีท้องถิ่น ศาสนาพราหม และศาสนาอิสลาม รวมทั้งการจัด
นิทรรศการหมุนเวียนตามเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด

 
เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
www.Nakhoncity.org
 www.Nakhonsi.ac.th
 www.Nalhonsi.com
 www.Google.com
จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail Intanuput_9@thaimail.com $ Chaisiri@hotmail.com