font color="#FF00FF" size="4" face="AngsanaUPC">จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail Intanuput_9@thaimail.com $ Chaisiri@hotmail.com
Untitled Document
Make your own free website on Tripod.com
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
สวนสัตว์
สวนพฤกษา
สถานที่จัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์เมืองนคร
กิจกรรมงานต่างๆ
ผู้จัดทำ

ประวัติการก่อตั้ง  
        สมัยเรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง รับราชการเป็นนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่าเป็นทุ่งกว้าง เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ จึงได้ดำเนินขึ้นทะเบียนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ได้เฉพาะทุ่งสวนหัวทะเล
และบ้านตอนสระเท่านั้น
       • ปี พ.ศ. 2526 ได้เข้าพัฒนาทุ่งท่าลาดเป็นครั้งแรกเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2526 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง และเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้นรวมทั้งประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
       • ปี พ.ศ. 2527 เริ่มโครงการปรับปรุงทุ่งท่าลาดเป็นสวนสาธารณะครั้งแรก สมัยนายอเนก สิทธิประศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
       • ปี พ.ศ. 2528 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชได้ขอพระราชทานนาม “สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์ 84 เป็นชื่อสวน และการใช้พื้นที่สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๔๗ ไร่

สถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เดิม
    
 ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งเมืองนครอยู่บนสันเนินยาวเหนือใต้ สันเนินทรายของเมืองลาดลงเป็นที่ลุ่มด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก พื้นที่ลุ่มด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากไม่ให้ไหลท่วมเมืองเป็นป่าพรุ
เนื้อที่ประมาณ 2 หมื่นไร่ พรุนี้ส่วนที่อยู่ต่อจากที่ตั้งของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและบ้านพักชอง มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ชาวบ้านเรียกว่า" ท่าลาด " มีน้ำขังตลอดปี ในฤดูแล้งน้ำยังลึกถึงสะเอว สภาพเป็นที่รกร้างมี หญ้าหวายและแซมไทรขึ้นเป็นดงในฤดูน้ำหลากเป็นที่เล่นเรือและลาก
พระทางน้ำหน้าแล้งใช้เป็นที่เลี้ยงควายน้ำลึกถึงหลังควาย กินอยู่ลำบากมาก จนเกิดสำนวนติด
ปากชาวบ้านว่า" อย่าเกิดเป็นควายท่าลาด อย่าเป็นทาสยายชีหนู "

       เป็นความต้องการของชาวเมือง อยากให้พื้นที่พรุนี้เป็นที่พักผ่อน เพราะทัศนียภาพสวยงาม มองไป ทิศตะวันตกไกล เห็นเทือกเขา นครศรีธรรมราชเป็นสีฟ้า ปลายปี 2526 ชาวบ้านได้รวมตัวกัน เริ่มพัฒนาบริเวณพรุต่อกับสันเนินทราย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ เทศบาลเมืองนครฯ (ในขณะนั้น) ก็ได้รับภาระพัฒนาต่อทุกเสาร์ อาทิตย์ เป็นเวลาปีกว่า พื้นที่จึงเป็นรูปเป็นร่างประมาณ 300 ไร่ ในขณะที่ ทำการพัฒนาพื้นที่ได้เกิดความขัดแย้ง อ้างสิทธิ์ทำกินของราษฎรกับเทศบาลจนเรื่องลุกลามเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การรุกคืบเพื่อเอาที่ดินมา เป็นสวนจึงต้องหยุดลง เทศบาลพัฒนาเนื้อที่ได้ 1,257 ไร่ เทศบาลได้ขอพระราชทานนาม "สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84" เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 84 ปี และได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ 28 สิงหาคม 2528
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินก็ยุติลง เทศบาลได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ (PARK) ด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง โดยรักษาธรรมชาติเดิมไว้ให้มีผืนน้ำเป็นส่วนใหญ่ และปลูกต้นไม้เป็นพื้น การพัฒนาเทศบาลดำเนินการให้ เป็นไปตามจินตนาการของประชาชน

 
เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
www.Nakhoncity.org
 www.Nakhonsi.ac.th
 www.Nalhonsi.com
 www.Google.com
จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail Intanuput_9@thaimail.com $ Chaisiri@hotmail.com