Make your own free website on Tripod.com
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
สวนสัตว์
สวนพฤกษา
สถานที่จัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์เมืองนคร
กิจกรรมงานต่างๆ
ผู้จัดทำ
สวนไม้ดอกหอม
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
เรือนเพาะพันธ์ไม้
สวนไม้ดอกหอม
เฉลิมพระเกียรติมี
เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ตกแต่งด้วยพันธ์
ไม้ดอกหอมมากกว่า ๗๐ชนิด
สร้างขึ้นเพื่อกระชับความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น
เป็นสถานที่สำหรับเพาะชำ พันธ์ไม้ต่างๆเพื่อใช้ปลูกใน บริเวณสวนสมเด็จ
รายละเอียด
รายละเอียด
     รายละเอียด
 
เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
www.Nakhoncity.org
 www.Nakhonsi.ac.th
 www.Nalhonsi.com
 www.Google.com
จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail Intanuput_9@thaimail.com $ Chaisiri@hotmail.com